Notis Perlindungan Data Peribadi

Notis Data Peribadi ini ("Notis") menerangkan bagaimana Khalid, Iqbal & Associates (“KIQ”) (satu perkongsian yang diperbadankan di bawah undang-undang Malaysia dengan alamat perniagaannya di M3-C-13A, Jalan Pandan Indah 4/1A, Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur) menggunakan Data Peribadi anda.

Dengan melantik KIQ untuk menyediakan perkhidmatan atau dengan berhubung dengan KIQ sama ada di acara, persidangan, seminar, ceramah atau sebaliknya, atau dengan menggunakan laman web KIQ https://www.khalidiqbal.com.my/ ("Laman Web"), anda bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi anda oleh KIQ dan semua orang yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan oleh KIQ.

Jika berlaku sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. KIQ berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma-terma Notis ini pada bila-bila masa dengan meletakkan Notis yang dikemaskinikan di Laman web. Dengan terus berkomunikasi dengan KIQ atau dengan terus menggunakan perkhidmatan KIQ berikutan pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan kepada Notis ini ia hendaklah dianggap sebagai penerimaan anda terhadap pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan tersebut.

Pengutipan Data Peribadi

1. “Data Peribadi” bermaksud maklumat mengenai anda yang anda telah diberikan kepada KIQ, seperti nama, alamat, nombor telefon, No KP, alamat e-mel, rujukan peribadi anda, butir-butir pasangan atau ahli-ahli keluarga anda dan maklumat bank akaun dan sebarang maklumat yang boleh mengenal pasti anda, pasangan atau ahli-ahli keluarga anda yang telah atau akan dikutip, disimpan, digunakan dan diproses oleh KIQ dari semasa ke semasa.

2. Sebagai tambahan kepada Data Peribadi yang anda berikan kepada KIQ secara langsung (contohnya semasa anda berkomunikasi dengan KIQ, apabila anda melantik KIQ untuk memberi perkhidmatan atau semasa mengemukakan borang pemohonan, ‘curriculum vitae’ dan resume anda), KIQ juga mungkin mengutip Data Peribadi anda daripada pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang acara, persidangan, seminar atau ceramah yang diatur atau ditaja oleh KIQ dan/atau daripada cookies yang digunakan di Laman Web.

3. Pemberian Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak berikan Data Peribadi anda, KIQ tidak mungkin dapat i) berkomunikasi dengan anda; ii) menyediakan perkhidmatan yang anda perlukan; (iii) mengakses seksyen tertentu pada Laman Web di mana log masuk dikehendaki; atau (iv) memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berkaitan dengan internship, latihan dalam kamar atau penggajian anda yang berpotensi dengan KIQ.

4. Gambaran Keseluruhan Privasi

Laman web ini menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman anda semasa anda melayari laman web. Daripada kuki ini, kuki yang dikategorikan perlu disimpan di penyemak imbas anda kerana ia penting untuk berfungsi asas laman web. Kami juga menggunakan kuki pihak ketiga yang membantu kami menganalisis dan memahami bagaimana anda menggunakan laman web ini. Kuki ini akan disimpan di penyemak imbas anda hanya dengan persetujuan anda. Anda juga mempunyai pilihan untuk tidak memilih kuki ini. Tetapi memilih daripada memilih kuki ini mungkin memberi kesan kepada pengalaman menyemak imbas anda.

Tujuan Pemprosesan

5. KIQ boleh menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berkaitan dengan perkhidmatan yang anda minta dan untuk aktiviti-aktiviti perniagaan KIQ yang termasuk, tanpa had:-

a. Untuk berkomunikasi dengan anda;
b. Untuk menjawab soalan-soalan dan ulasan daripada anda;
c. Untuk menilai kesesuaian anda untuk internship, latihan dalam kamar atau penggajian;
d. Untuk tujuan pentadbiran dalaman;
e. Untuk memberi maklumat kepada pihak berkuasa kawal selia dan kerajaan bagi mematuhi syarat-syarat di bawah undang-undang dan kerajaan, termasuk pendedahan kepada Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia (“AGD”) maklumat anda seperti yang dikehendaki menurut Akta Wang Tak Dituntut 1965 dan peraturan-peraturan sekiranya terdapat apa-apa wang yang tidak dituntut oleh anda;
f. Untuk KIQ mematuhi obligasinya di bawah undang-undang.

dan anda bersetuju dan mengizinkan KIQ untuk menggunakan dan memproses Data Peribadi anda menurut cara sebagaimana yang dikenalpastikan dalam Notis ini.

Tujuan lain

6. KIQ boleh juga menggunakan dan memproses data anda untuk tujuan lain seperti:-

a. Untuk menghantar bahan-bahan kepada anda seperti surat berita, artikel, penulisan serta pengemaskinian yang lain;
b. Untuk mengedar maklumat atau butir-butir acara, seminar, persidangan dan ceramah yang mungkin anda minati;
c. Untuk menghantar sebagai perujuk berpotensi kepada (i) (i) editor/penyelidik di penerbitan dan jurnal undang-undang bertaraf; (ii) (ii) pelanggan-pelanggan berpotensi yang meminta perujuk untuk kerja terdahulu dalam Permohonan untuk Cadangan, tender, penyerahan;

melalui e-mel atau mel.

7. Jika anda tidak bersetuju dengan KIQ memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang disenaraikan dalam Seksyen 6, sila maklum kepada KIQ dengan menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan dalam Seksyen 8 di bawah.

Pemindahan Data Peribadi

8. Oleh sebab kemudahan simpanan teknologi maklumat dan pelayan mungkin terletak dalam bidang kuasa lain, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa selain daripada Malaysia. Selanjutnya, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan keluar dari Malaysia untuk tujuan sebagaimana yang diperihalkan dalam Seksyen 6(c) di mana penerbitan dan jurnal undang-undang bertaraf dan/atau pelanggan-pelanggan berpotensi berada di luar Malaysia. Anda memahami dan bersetuju untuk pemindahan Data Peribadi anda keluar dari Malaysia sebagaimana yang diperihalkan di sini.

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

9. KIQ boleh melantik syarikat-syarikat, penyedia-penyedia perkhidmatan atau individu-individu lain untuk melaksanakan fungsi bagi pihak KIQ, dan sebagai akibat boleh menyediakan akses atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak-pihak ketiga sebagaimana yang disenaraikan di bawah (tidak terhad):

a. Penyedia-penyedia perkhidmatan teknologi maklumat (IT);
b. Penyedia-penyedia perkhidmatan kemasukan data;
c. Penyedia-penyedia kemudahan simpanan;
d. Bank dan institusi kewangan;
e. Penyedia-penyedia insurans;
f. Sebarang penasihat profesional dan juruaudit luar;
g. Pihak berkuasa kawal selia dan kerajaan bagi mematuhi syarat-syarat di bawah undang-undang dan kerajaan, termasuk kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 5 di atas.

Akses & Permohonan Pembetulan dan Pertanyaan

10. Tertakluk kepada sebarang pengecualian di bawah undang-undang yang diguna pakai, anda boleh pada bila-bila masa selepas ini memohon akses kepada, atau untuk pembaikan dan pembetulan Data Peribadi anda atau menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda, atau memohon maklumat lanjut berkenaan pemprosesan Data Peribadi anda daripada KIQ dengan menghubungi:-

Ketua Pegawai Pentadbiran
M3-C-13A, Jalan Pandan Indah 4/1A,
Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur
Email: kiq@khalidiqbal.com.my
Telephone No.: +603 4280 6202
Facsimile No.: +603 4280 6259

11. Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data Peribadi anda, KIQ berhak untuk menolak permohonan anda untuk mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan pada Data Peribadi anda atas alasan-alasan yang dibenarkan di bawah undang-undang, seperti apabila pemberian akses kepada adalah tidak seimbang dengan risiko kepada privasi anda.

KEMBALI KE LAMAN UTAMA